Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Søllerød Senior Sport fredag d 4/9 2020 i Mariehøjcentret

  1. Dirigent Hans Roulund: det var ikke muligt at holde generalforsamling i april pga coronarestriktionerne. Generalforsamlingen er indkaldt efter de gældende regler.
  2. Fremmødte medlemmer: 31
  3. Formandens beretning udsendt til alle. Beretningen blev taget til efterretning
  4. Kassererens beretning udsendt til alle. Regnskabet blev godkendt
  5. Et uændret kontingent blev vedtaget
  6. Ingen forslag indkommet
  7. Genvalg af Gitte Madsen og Bodil Dreyer. Henning Adsersen ønsker ikke at genopstille. Anne Adsersen nyvalgt.
  8. Suppleanter: Lars Søndergaard genvalgt. Hanne Wheadon ønsker ikke at genopstille. Peter Matzen nyvalgt.
  9. Helge Saxtorph Kofod genvalgt som revisor og Jens Kudsk Jensen genvalgt som revisorsuppleant.
  10. Evt :De to planlagte udlandsture begge aflyst. Ønske om foredrag i vintersæsonen fra både medlemmer og ikke- medlemmer. Kommunen sætter grænserne for det tilladte antal gymnaster i hallerne

Referat Bodil Dreyer

Se desuden vedhæftede filer

 PS Pas godt på jer selv og hinanden