Vedtægter

Vedtægter for Søllerød Senior Sport 

§ 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Søllerød Senior Sport 2. Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune  3. Foreningen er medlem af følgende organisationer: Rudersdal Idrætsråd (RI) og Danske Gymnastik- og idrætsforeninger (DGI)§2. Søllerød Senior Sports formål er: – at give ældre borgere mulighed for at dyrke motion i dagtimerne under ledelse af uddannede instruktører – at medlemmerne gennem vedligeholdelse eller forbedring af deres fysiske form opnår større velvære og holder sig friske længere – at sikre medlemmerne deltagelse i sociale sammenhænge både i forbindelse med motionsudøvelsen og med planlagte arrangementer og udflugter   – at medlemmerne i et forpligtende fællesskab deltager aktivt i beslutningsprocesser og foreningens arbejde, der er frivilligt og ulønnet, med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for foreningens virke.


§ 3. Medlemskreds 1. Enhver på 60 år eller derover kan optages i foreningen. Der kan optages aktive medlemmer og passive medlemmer, som ønsker at støtte foreningen.  2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt for sæsonen. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som opkræves forud for hver sæson. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Et ekskluderet medlem kan forlange sin sag prøvet på førstkommende generalforsamling. Anmodning herom skal være formanden senest 10 dage før generalforsamlingen og skal tages på dagsordenen. På den pågældende generalforsamling har det ekskluderede medlem taleret, men ikke stemmeret.  5. Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 


§ 4. Generalforsamling 

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved E-mail eller skriftlig henvendelse til medlemmerne

3. Adgang til generalforsamlingen har klubbens medlemmer. Stemmeberettigede er alle medlemmer, som ikke er i restance med kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

4. Indsigelse mod generalforsamlingens lovlighed skal fremsættes før forhandlingerne begynder. 

5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.    Valg af dirigent.

2.    Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

3.    Formandens beretning.

4.    Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

5.    Fastsættelse af kontingent samt fremlæggelse af budget.

6.    Behandling af indkomne forslag.

7.    Valg til bestyrelse (jvf. § 6 stk. 1)

8.    Valg af 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.

9.    Valg af revisor og revisorsuppleant, der vælges for 1 år ad gangen.

10.    Eventuelt

6.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 2 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling afholdes. 

7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot èn stemmeberettiget mødedeltager.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal holdes når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Indkaldelsesfrist som § 4, stk.2.

§ 6. Foreningens daglige ledelse 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der har 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår på skift 3 henholdsvis 4 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Personer, der er omfattet af § 5, stk. 4, i lov nr. 480 af 31. maj 2000 om folkeoplysende virksomhed, kan ikke være medlem af bestyrelsen.  2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.  3. Bestyrelsen fastsætter om fornødent forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af begrænsede opgaver.  4. Bestyrelsen kan affatte reglementer til supplering af idrætsanlæggenes vedtægter.  5. Formanden subsidiært næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer fra bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.  6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende.  7. Bestyrelsen er ansvarlig for, at tilskud og anviste faciliteter anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Rudersdal Kommunes bestemmelser.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision  1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet afsluttes med resultatopgørelse og status.  2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.  3. Godkendt regnskab skal indsendes til Folkeoplysningsudvalget. Sammen med regnskabet skal følge en beretning, der beskriver foreningens folkeoplysende aktiviteter, og hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, herunder det forpligtende fællesskab.  4. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige er ansvarlig for foreningens medlemsregister.  5. Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut.  6. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabet skal underskrives af den samlede bestyrelse. 

§ 8. Tegningsregler 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 2. Foreningen hæfter for alle forpligtelser af økonomisk karakter, som bestyrelsen eller dens befuldmægtigede måtte pådrage foreningen.  3. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv, til at disponere over bank- og girokonti som led i den daglige drift.

§ 9. Vedtægtsændringer 1. Forslag til vedtægtsændringer skal adviseres samtidigt med indkaldelse til en generalforsamling.  2. Vedtægtsændringer skal godkendes af 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.  3. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Nedlæggelse af Søllerød Senior Sport 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske, såfremt mindst 2/3 af foreningens medlemmer på en ordinær generalforsamling vedtager dette. Er der på den ordinære generalforsamling ikke den krævede majoritet for nedlæggelse, indkaldes senest inden 4 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal på ¾ af de fremmødte medlemmer kan vedtage foreningens nedlæggelse.  2. Ved foreningens nedlæggelse skal eventuelle aktiver anvendes til idrætslige formål i Rudersdal Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen 28. april 2017.