Referat fra Generalforsamling i Søllerød Senior Sport

tirsdag 7/9 2021

Da formand Flemming Borge var sygemeldt, blev formandsopgaverne varetaget af næstformand Bjarne Fjalland.
Mødet startede med en sang skrevet til lejligheden af Henning Adsersen.

1. Valg af dirigent: Hans Roulund


2. 32 fremmødte medlemmer


3. Formandens beretning blev udsendt i april og kan ses på hjemmesiden. Den må anses for godkendt, da der ikke var indkommet nogen bemærkninger
Bjarne supplerede med en beretning om de sidste måneder. (Bilag) Beretningen blev godkendt.
Til slut blev alle opfordret til ikke at kontakte Flemming i hans sygdomsperiode, men i stedet at finde oplysninger på hjemmesiden.


4. Der kom ingen indsigelser til det i april fremsendte regnskab, så det var dermed godkendt.


5. Ligeledes kom der ingen indvendinger til det udsendte budgetforslag, som dermed er godkendt. Gitte gjorde rede for at vi for ikke at få underskud har været nødt til at hæve kontingentet med 175 kr for hold med instruktør og 50 kr for hold uden instruktør.


6. Der var ingen indkomne forslag.


7. Flemming Borge, Dan Grønhøj, Bjarne Fjalland og Thorkild Worm blev alle genvalgt til bestyrelsen.


8. Peter Matzen og Lars Søndergaard blev genvalgt som suppleanter


9. Helge Saxtorph Kofoed blev genvalgt som revisor


10. Jens Kudsk Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.


11. Ingen punkter under eventuelt.

Mødet afsluttedes og dirigenten takkede for god ro og orden.

Ref: Bodil Dreyer


Bestyrelsesmøde i tilknytning til generalforsamlingen 7/9 2021

Afbud fra Lars Søndergaard

Bestyrelsen konstituerede sig:
Formand Flemming Borge
Næstformand Bjarne Fjalland
Kasserer Gitte Madsen
Referent Bodil Dreyer