Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Søllerød Senior Sport
Torsdag den 18. april 2024 kl. 13:00 i Søllerød Golfklub, Brillerne 9, 2840 Holte
Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent samt fremlæggelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet, skal være
  formanden i hænde senest den 8. april)
 7. Valg af bestyrelse: Anne Adsersen, Gitte Madsen, Per Leisby og Kjeld Øberg
  er på valg for 2 år, alle er villige til genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter: Alice Jensen er villig til genvalg, Peter Matzen ønsker
  ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Birte Lindstrøm valgt som suppleant.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Helge Saxtorph Kofod og Jens Kudsk
  Jensen
  er villige til genvalg
 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen indbydes I til en dejlig buffetmenu i restauranten.
Tilmelding til spisningen sker ved at indbetale 175 kr. til foreningens konto
(1551 – 7950303624) senest 8. april – husk at angive navn.

Med venlig hilsen
p.b.v. Kjeld Øberg

Her kan du se alle bilag som feks. regnskab mv. til generalforsamlingen