Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Søllerød Senior Sport

Torsdag d. 27 april kl. 13 på restaurant Xin Fu (Øverødvej, Holte)

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 17 april)
  7. Valg af bestyrelse: Der skal vælges 3 medlemmer. Dan Grønhøj (villig til  genvalg), Thorkild Vorm (ønsker ikke genvalg), Bjarne Fjalland (ønsker ikke genvalg)
  8. Valg af 2 suppleanter: Peter Matzen (villig til genvalg), Alice Jensen (villig til  genvalg)
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Helge Saxtorph Kofod (villig til genvalg),  Jens Kudsk Jensen (villig til genvalg)
  10. Eventuelt

I indbydes til efter generalforsamlingen at deltage i en lækker buffet på restauranten. Tilmelding til spisningen sker ved at indbetale 199,- kr til foreningens konto (1551-7950303624) inden d. 13 april – husk at angive navn.

Med venlig hilsen

SSS/Bjarne

Du finder øvrige dokumenter til generalforsamlingen som feks regnskab her: